Vedtekter for Lunderåsen Vest 

Vedtekter for Lunderåsen Vest Vel stiftet 28.09.2006 .
Vedtatt den 28.09.2006.

 

§ 1. Navn

 Foreningens navn er Lunderåsen vest Vel

 

 § 2. Formål og virkemidler

 

 2.1 Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3, herunder å forvalte og stå for den daglige driften av felles areal/eiendom sammen med tomte eiere, I.h.h.t reguleringsplan for Lunderåsen Vest. Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål.

 

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

 

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 Eventuelt tillegg:

 

 2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

 

2.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

 

2.6 Velforeningen skal være medlem av Norges Velforbund.

 

 § 3. Velforeningens geografiske område

 

 3.1 Velforeningens område er definert slik: I.h.h.t reguleringsplan for Lunderåsen Vest Vel

Tillegg: Alle fellesarealer tilknyttet Lunderåsen Vest og dets boligfelt, samt leiligheter, og dets område oppført av Trysil hus. Den felles adkomst ved vei til (Lundervegen krysset Fjellskrenten opp mot Lunderåsen Vest. Følgende fellesområder: Lekeplassen, ved Lunderåsen barnehage, begge fellesområder, ved innkjøring Matriskeveien. Området er inntegnet på vedlagte kart som inngår som del av reguleringsplanen for Lunderåsen Vest (Kan utleveres hos Sørum Kommune).

 

§ 4. Juridisk person

 

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 5. Medlemskap

 

5.1 Enhver boligeier på Lunderåsen Vest / 3 stk sameier (Trysilhus) / som eier boenhet med felles adkomst vei (Lundervegen/Piggsoppveien) / som disponerer fellesområder; f.eks parkeringsplassen ved Trysilhus, ) er pliktig medlem i foreningen I.h.h.t reguleringsplanen og kjøpskontrakt. Det pliktige medlemskapet følger av:

- heftelser tinglyst på eiendommen

- kjøpekontrakt

- sameielovens bestemmelser

- reguleringsplan

Tillegg:

 

5.2 Den ideelle eierandel av friareal, fellesareal og anlegg (tilpasses) kan kun overdras og pantsettes sammen med boligeiendommen

 

5.3 Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og årsmøtet.

 

 5.4 Ved eiendomsoverdragelse skal styret meddeles om kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelsen av eiendommen. Dette skal det informeres om til kjøper av eiendommen.

 

§ 6. Kontingent

 

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist. Kontingenten skal fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har hatt som følge av utgifter til fellesskapet (faste kostnader). I tillegg kommer en forholdsmessig andel av administrasjonskostnadene.

 

6.2 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli ilagt følgende sanksjoner/krav etter vedtak fra årsmøtet:

- Krav om betaling med tillegg av påløpte renter, beregnet i henhold til Lov av 17.des. 1976 nr. 100 (Forsinkelsesrenteloven).

- Bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til årsmøtet og styret, samt valgbarheten til disse organer.

- Tap av eventuelle ansiennitetsbetingende særrettigheter

- (Bot, oppad begrenset til kr. 500,- )

- (Erstatning for eventuelle tap som måtte oppstå på foreningens hånd som følge av den unnlatte betalingen.)

 

§ 7. Årsmøte

 

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av April måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. I varselet skal det også angis innen hvilken frist forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være innsendt til styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet på Lunderåsen Vest sine internettsider: www.lunderasen.no . Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 

7.2 Alle foreningens medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Kun de medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år har stemmerett.Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt. Dog 1 stemme pr husstand. Det er kun anledning til å stille med en fullmakt.

 

7.3 Årsmøtet behandler:

· Årsmelding fra styret

· Innkomne forslag

· Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent

· Valg av:

- leder (Velges for 2 år)

- Nestleder (Velges for 2 år, Ikke på valg sammen med leder)

- Sekretær/referent

- Regnskapsansvarlig

– 3 (eller flere) styremedlemmer

- valgkomité er til hver tid de styremedlemmer som trer ut av styret.

 

7.4 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter.

Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – gjøres tilgjengelig på vellets nettsider: www.lunderasen.no

Eventuelt tillegg: Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

 

7.5 Stemmegivning på årsmøtet med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med simpelt flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke- foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal anses som ikke avgitte.

 

7.6 Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

 

8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene (ca 25 hustander pr 20.11.2006) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7 Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.

 

§ 9. Åpen

 

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

 

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

 

10.2 Styret skal:

· iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, herunder vedtak rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten

· stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

· forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi

· etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

· etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

· representere foreningen utad

· sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

 

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og 1 styremedlem før utbetaling. Uten samtykke fra årsmøtet har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.og lån i finansinstitusjon eller privatlån

 

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle medlemmene har rett til innsyn i referatene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom styret anser det å være til foreningens beste. Utover dette har medlemmene ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom årsmøtene.

 

10.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres.

10.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever simpelt flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av foreningens interesser.

 Eventuelt tillegg:

 

 10.7 Arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer avtales på styremøtene som avholdes i løpet av året.

 

10.8 Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende styreperiode.

 

§ 11 Regnskap og revisjon

 

 11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.(Evt fra årsmøte til årsmøte)

 

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

 

§ 12. Vedtektsendringer

 

12.1 Vedtektsendringer krever simpelt flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer skal aldri ha tilbakevirkende kraft. Styret skal påse at regnskap blir ført.

 

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

§ 14 Forholdet til annen lovgivning

 

 I den utstrekning disse vedtekter ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse.

 

Disse Vedtektene er godkjent på årsmøtet 28.09.2006, enstemmig.

Hogne Fjellstad

Leder

Lunderåsen Vest Vel

PLIKTIG MEDLEMSKAP