Kommunens vann- og avløpsanlegg

Kommunens vann- og avløpsanlegg

Publisert av Helene Holhjem den 22.06.17.

Det vanligste er at beboere er tilkoblet kommunens vann- og avløpsanlegg og med dette følger det et abonnement med betingelser det kan være nyttig å være klar over. Styret i Lunderåsen vest vel har vært i kontakt med kommunen og fått opplysninger om abonnementsbetingelsene og et kart som viser vann- og avløpsledninger som kommunen har overtatt ansvaret for. Her følger en oppsummering.

 

Grensesnittet mellom det private og det offentlige vann og avløpsanlegg er i tilkoblingspunktet på offentlig ledning. Dette er hjemlet i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtatt av kommunestyre i Sørum. Stikkledninger fra eiendommer og frem til kommunale vann- og avløpsanlegg er privat ansvar. Er det flere påkoblet en ledning frem til kommunal vann- og avløpsledning er det felles ansvar.

 

Kartet som viser vann- og avløpsledninger som kommunen har overtatt ansvaret for finnes her: Kart Det fremgår ikke tydelig fra dette kartet hvem som eventuelt deler en felles privat ledning frem til tilkoblingspunktet på offentlig ledning, men det kan brukes som grunnlag for en eventuell videre henvendelse til kommunen for de av dere som ønsker å få informasjon om dette for sin bolig.

 

Kommunens Standard Abonnementsvilkår finnes her: Standard Abonnementsvilkår. For beboere som deler et felles ansvar for en private vann- og avløpsledninger finnes det følgende bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser: Om ansvarsforhold fremgår det (på siste side) at “Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten” Videre vises det til punkt 1.2 hvor det fremgår bl.a.:
 
Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke”. Dette fremgår også på Sørum kommunes nettsider. Under punkt 3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter fremgår det at “Kummer,stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse monteres på offentlig vann- og avløpsanlegg som del av det private anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av kommunen.

 

Har dere spørsmål anbefaler vi at dere tar kontakt med Sørum kommune.